Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní parlament

Školní parlament


Žákovský parlament při Základní škole a Mateřské škole Bílovec na Komenského ulici umožňuje všem žákům školy spolupodílet se prostřednictvím svých volených zástupců na životě a řízení školy.

Každá třída si volí do školního parlamentu svého zástupce ze svých řad, parlament jako celek má svého předsedu. Tito reprezentanti tříd poté spolupracují se školou. Považujeme za důležité, aby žáci naší školy přicházeli se svými vlastními nápady a dokázali je sami představit a obhájit.

Parlament je dobrá věc, pokud se vezme za správný konec.

Žáci řeší prostřednictvím parlamentu problémy týkající se výuky, problémy s konkrétním učitelem, žákem, dávají podněty a připomínky k životu ve škole a organizaci školy. Tímto způsobem jsou žáci nuceni se naučit vyjednávat, diskutovat a nabídnout také vlastní řešení. Velkým přínosem je také zájem žáků o školní projekty. Mají možnost navrhnout a sami si zorganizovat vlastní projekt Akademie.

Jde tedy o aktivní a přirozenou formu, jak ukázat mladým lidem odpovědnost spojenou s volbou. Mohou se naučit rozhodovat sami za sebe, a spoluovlivňovat řešení problémů, které se jich bezprostředně týkají.

Rozvíjí se tak umění projevit svůj názor při respektování názoru druhého, schopnost týmové spolupráce, umění vést diskusi, správně se ptát, ale i naslouchat, sebedůvěra, samostatnost, asertivita, ale i empatie.

Je složen ze dvou komor:

 • horní komora parlamentu - tvoří žáci 2. stupně
 • dolní komora parlamentu - tvoří žáci 1. stupně (od třetí třídy)

Správa školního parlamentu

Předseda ŠP: Kateřina Krčmářová

Místopředseda ŠP: Eliška Jemářová

Rychlý posel: Kristýna Dominiková, Laura Řeháčková

Zápisy ze zasedání: Tereza Lindovská

Členové parlamentu na 1. stupni - dolní komora

Třída Jméno a příjmení
3. A Emma Kostřábová, Daniel Pinčák
3. B  Amálie Hořínková, Adam Hedvíček 
4. A Jan Vorlický, Jakub Wolf 
4. B  Adriana Kleinová, Karolína Gelnarová 
5. A  Zaynab Ghaleb, Zuzana Mašíčková 
5. B  Veronika Smudová, Tereza Kudělová 

Členové parlamentu na 2. stupni - horní komora

Třída Jméno a příjmení
6. A Sofie Beleščáková, Daniel Slíva
6. B  Kristýna Dominiková, Laura Řeháčková 
6. C  Natálie Kuběnská, Nikola Svačinová 
6. D  Beáta Schindlerová, Natálie Kleinová 
7. A  Kateřina Krčmářová, Adam Večerek 
7. B  Klára Wolfová, Sabina Niklová 
7. C  Antonín Madzia, David Drastich 
8. A  Eliška Jermářová, Natálie Bernardinová 
8. B  Valentína Jedličková, Nikola Czespivová 
8. C  Tereza Lindovská, Radana Laidolfová 
9. A  Filip Kupský, Kateřina Sargová 
9. B  Adrian Tomšík, Radim Bzonek 
9. C  Adriana Grossmannová, Jakub Jaroš 
Štítky:

07.12.2021 | Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější adventní kalendář

Datum konání: 7. 12. 2021

1. stupeň: Mia Mazancová (3. B) 2. stupeň: Nicole Lucie Sobolewski (6. A) Vojtěch Lindovský (6. C)

Více

Publikováno 11. 7. 2022 15:51


Pravidla ŽP

I. Pravidla žákovského parlamentu

 • Umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, školního prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod.
 • Umožňuje diskutovat na pravidelných schůzkách s vedením a pověřenými zaměstnanci školy v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce.

II. Cíl žákovského parlamentu

 • Aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy.
 • Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
 • Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy a podobně.
 • Řešit připomínky a návrhy žáků na zlepšení chodu školy.
 • Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce.

III. Volby do žákovského parlamentu

 • Žákovský parlament je volen jednou ročně vždy v měsíci září.
 • Členy parlamentu jsou voleni zástupci jednotlivých tříd od 3. od 9. ročníku. V každé třídě jsou voleni dva zástupci.

IV. Činnost žákovského parlamentu

 • Žákovský parlament se schází jednou měsíčně a dle potřeby.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání.
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení, hosté hlasovací právo nemají.
 • Zástupci tříd mohou předkládat žákovskému parlamentu třídou navržené reálné podněty a návrhy.
 • Každá relevantní připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek oznámen žákům.
 • Žákovský parlament nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí vedení školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
 • Zástupci tříd úzce spolupracují s třídními učiteli, kteří jsou poradci třídních zástupců a pomáhají jim prosazovat přijaté závěry ve třídě.
 • Jednání žákovského parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit kterýkoliv žák či zaměstnanec školy nebo zákonní zástupci. Všichni hosté mají právo vyjádřit se v diskuzi na zasedání žákovského parlamentu k projednávané problematice, nemají však právo hlasovat.
 • Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou právoplatná, účastní-li se jednání alespoň 70% zástupců tříd a jsou-li návrhy přijaty nadpoloviční většinou přítomných zástupců.
 • Zapisovatel pořizuje z každého jednání zápis.

V. Závěrečná ustanovení

 • Třídní učitelé vytvoří ve třídách časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí.
 • Tento řád je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy.
 • Tento řád byl schválen členy žákovského parlamentu dne 4. října 2017.

Stanovy ŽP

 • Členové jsou voleni na počátku školního roku, svou funkci vykonávají v daném školním roce. V případě nutnosti mohou být svými spolužáky většinou hlasů odvoláni a na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
 • Zvolený člen se povinně účastní jednání ŠP, v případě nutnosti jedná a hlasuje jeho zástupce.
 • Pro hlasování platí: 1 třída = 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají, rozhoduje prostá většina hlasů.
 • Každý člen má povinnost informovat pravdivě a neprodleně své spolužáky o průběhu jednání.
 • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci ředitelky školy.
 • ŠP zasedá zpravidla jednou za měsíc.
 • Z každého zasedání je pořízen zápis, který zapisovatel odevzdá v elektronické podobě Mgr. Janě Kubíčkové.
 • V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.