ZŠ KOMENSKÉHO
OBRÁZEK - SPACER EDUPAGE   GMAIL


OBRÁZEK - CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN

27.6.2022
- Plavání 1.AB odjezd 7:15
- Plavání 3.AB odjezd 10:15

28.6.2022
- Školní akademie 8:00 -12:00

29.6.2022
- Kino 1. stupeň 8:00 - 9:55
- Kino 2. stupeň 10:00 - 12:00

30.6.2022
- Předání vysvědčeníOBRÁZEK -  AKTUALITY


VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Srdečně Vás zveme na virtuální prohlídku naší školy.


OBRÁZEK - KONTAKT
Základní škola a Mateřská škola Bílovec,
Komenského 701/3,

příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec
IČO: 00848298

VZDĚLÁVÁME VŠEMI SMĚRY

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

TikTok

TikTok

Den bezpečnějšího internetu je tady

LOGO MŽP

O2 Chytrá škola
O2 Chytrá škola

Titul Světová škola Fond SIDUS

Logo Moravskoslezského kraje

Vzděláním k inkluzi

Podporujeme inkluzi

Nenech to být

SKŘÍTEK PICMOCH ROZMARÝNEK A TAJEMNÁ ZAHRÁDKA

INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V minulých letech proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.

V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny – učebna dílen, cvičná kuchyňka a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• kvalitní a odbornou výuku pro všechny žáky
• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost u všech žáků
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• pořádáme adaptační kurzy pro žáky prvních a šestých ročníků
• každoročně připravujeme lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody jsou nedílnou součástí výuky ve všech ročnících
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• nabízíme ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání uskutečňujeme v pěveckém sboru Kulišáci
• podporujeme rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Kulturním centrem v Bílovci ( knihovna, muzeum, IC)
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školami

Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt.

V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.

Během roku pořádáme tématicky zaměřené celoškolské projekty - Den Země, Amos - škola hrou a Vánoční vernisáž. Závěr roku patří Školní Akademii.

Charakteristika školy

Velikost a úplnost školy

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 je příspěvkovou organizací. Je to úplná škola s devíti postupnými ročníky. Areál školy byl slavnostně otevřen v září 1975. Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni po dvou až třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal. Zpravidla je otevřena jedna třída v ročníku.

Budova základní školy je situována v dolní části města Bílovce s dobrou dostupností autobusové i vlakové dopravy. Škola je spádovou školou pro některé okolní neúplné školy. Autobusové i vlakové nádraží se nachází nedaleko školy. Součástí školy je malotřídní škola ve Staré Vsi. Čtyři mateřské školy, dvě na území města, MŠ na ul.Zahradní a Svobodově, dvě v místních částech MŠ Bravinné a MŠ Stará Ves s celkovou kapacitou 136 dětí.

Vybavení školy-prostorové

HALA Areál školy je rozdělen na hlavní budovu a budovu B. U areálu školy se nachází několik parkovišť pro potřeby zaměstnanců, rodičů a pro sportovní akce. Hlavní budova slouží celému druhému stupni a vyšším třídám prvního stupně. V této budově sídlí vedení školy, jsou zde odborné učebny a kabinety se sbírkami včetně dvou učeben výpočetní techniky. Nachází se zde také školní jídelna s vlastní kuchyní a 2 tělocvičny - hala a malá tělocvična, k dispozici jsou šatny a kompletní sociální zázemí. Tělocvičny slouží potřebám školy i veřejnosti. Pro oddych i aktivní vyžití ve volných chvílích mohou žáci využívat při hezkém počasí školní atria se zabudovanými stoly pro stolní tenis. V budově B (nachází se asi 60m od hlavní budovy) jsou umístěny nižší třídy prvního stupně, školní družina (3 oddělení), výdejna stravy s jídelnou a školní zahrada, která slouží dětem ŠD i pro výuku a oddych dětí mladšího školního věku. Malotřídní škola ve Staré Vsi má k dispozici dvě třídy se dvěmi postupnými ročníky, vlastní tělocvičnu, výdejnu obědů s jídelnou, MŠ a ŠD ( 1 oddělení), školní zahradu. Je to malá rodinná škola, která se nachází uprostřed vesnice blízko autobusové zastávky.

Vybavení školy-materiální

Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce je využíván výukový SW. Učebnice, pomůcky i SW se postupně dle finančních možností obnovují.

Vybavení školy-technické
Ve výuce i běžném chodu školy využíváme informační a komunikační technologie. Z toho vychází i vybavenost touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Učitelé mají k dispozici počítače ve většině kabinetů. Počítače jsou na hlavní budově propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Výuka probíhá ve dvou multimediálních učebnách, k dispozici je i přenosný typ interaktivní tabule doplněný notebookem. Ve škole je učebna dílen a učebna domácích nauk.

ŠKOLA

Vybavení školy-hygienické

Pro dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy slouží nápojové boxy ve školní jídelně a nápojové automaty na pití a mléčné výrobky. Pro odpočinek je k dispozici školní družina (mladší žáci), pro aktivní odpočinek Školní sportovní klub a zájmové kroužky. Při hezkém počasí je otevřené atrium s lavičkami a stoly pro stolní tenis v hlavní budově, školní zahrada u budovy B.

Created by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena