ZŠ KOMENSKÉHO
spacer EDUPAGE   GMAIL


CO NÁS ČEKÁ TENTO TÝDEN


PROBÍHÁ zápis do mateřských škol

ZÁPIS DO MŠAKTUALITY


Chystáme se na OTEVŘENÍ druhého stupně ZŠ a MŠ od 10.5.2021


Srdečně Vás zveme na virtuální prohlídku naší školy.URČENÍ školy k péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

Zvláštní režim péče o děti vybraného okruhu zaměstnanců končí dne 11.4.2021. Naše škola bude tuto péči poskytovat jen zapsaným dětem a žákům v našich školách. Více čtěte zde...

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

Mateřské školy
§ Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. o Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.
• O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
• Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
• Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
• Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Základní školy
§ Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
• Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
• Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.
• O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
• Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
• Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese
§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
DDM - MOŽNOST DOUČOVÁNÍ

DOUČOVÁNÍ V DDM
KONTAKT
Základní škola a Mateřská škola Bílovec,
Komenského 701/3,

příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec
IČO: 00848298

TikTok

TikTok

Den bezpečnějšího internetu je tady

LOGO MŽP

O2 Chytrá škola
O2 Chytrá škola

Titul Světová škola Fond SIDUS

Logo Moravskoslezského kraje

Vzděláním k inkluzi

Podporujeme inkluzi

Nenech to být

SKŘÍTEK PICMOCH ROZMARÝNEK A TAJEMNÁ ZAHRÁDKA

JÍDELNA

Vedoucí školní jídelny
Alena Beinhauerová

PHONE tel: 556 411 512
EMAIL vedoucisj@zsbkom.czProdej stravenek
Iveta Kreislová

PHONE tel: 553 038 518
EMAIL stravenky@zsbkom.cz
Výdej obědů od 4. 1. 2021 do 10.1.2021

Cizí strávníci pouze do jídlonosičů, budou mít dva nosiče na výměnu a oběd si vyzvednou před vchodem do vestibulu od 10.30 do 13.00 hodin.

Žáci na distanční výuce, pokud budou mít zájem o obědy, musí se přihlásit e-mailem na stravenky@zsbkom.cz , nebo telefonicky na č. 553 038 518. Obědy budou odebírat pouze do jídlonosičů od 10.30 do 11.00 hodin. Tito žáci nemohou vstupovat do jídelny, proto si musí také pořídit dva jídlonosiče na výměnu.

Žáci 1. a 2. ročníku budou mít běžný výdej v jídelně v budově B, za dodržení zvýšených hygienických opatření.

Děti z integrované skupiny budou chodit na obědy do jídelny od 10.30 do 11.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Alena Beinhauerová
vedoucí školní jídelnyDůležité upozornění ze školní jídelny!

INFO
Upozorňujeme žáky, že pokud zapomenou čip nebo ISIC kartu, musí si vyzvednou u paní Ivety Kreislové náhradní stravenku. Jinak nemůže být oběd vydán.

Vedoucí školní jídelnyObecné informace

Před započetím stravování vyplní nový žák přihlášku.
Přihláška ke stravování ve formátu DOCX
Přihláška ke stravování ve formátu PDF

Každý žák si od 3. ročníku musí vyřídit průkaz ISIC Školák, kterou se bude identifikovat u výdeje jídla, a která bude sloužit také pro docházkový systém ve škole (cena 250 Kč). Informace a žádost pro získání průkazu ISIC Školák dostanou žáci od třídních učitelů na začátku školního roku nebo kdykoliv u zástupce ředitele. Do doby vydání ISIC karty bude mít náhradní kartu nebo čip.

Stravné se platí zálohově inkasem nebo hotově ve školní jídelně dopředu na následující měsíc.

Naše jídelna zajišťuje přihlašování a odhlašování obědů přes internet. Přihlašovací údaje obdrží děti u paní Kreislové. Jídelníček, přihlašovací systém a informace ze školní jídelny najdete na následujících odkazech:


Obědy si děti mohou přihlásit a odhlásit také na terminále u vstupu do jídelny. Zde se budou identifikovat čipem stejně jako u výdeje jídla. V úterý, středu a čtvrtek je možnost výběru ze dvou jídel. Ty se přihlašují dva dny předem.

1. jídlo můžete změnit na následující den,
2. jídlo až na druhý den dopředu.

Všechny změny se zaznamenají do jídelny v případě, že budou provedeny do 14 hodin!!!

Pro přihlášky a odhlášky obědů i svačinek můžete použít také přímý e-mail na paní Ivetu Kreislovou: stravenky@zsbkom.cz

Ve školní jídelně základní školy na Komenského ulici 701/3 se připravuje denně asi 1000 porcí, z toho 85% jsou obědy pro děti ze základních škol a mateřských škol. Mimo stravování jídelna také zajišťuje rozvoz obědů do mateřských školek na ulici Zahradní, Svobodové a do škol v Bravinném, Staré Vsi, Bílově a Lubojatech a také do ZŠ T.G.M. v Bílovci. Dále se zde stravuje asi 100 cizích strávníků a zbytek tvoří pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy. Jídelna navíc denně připravuje 150 svačin pro žáky ZŠ, které se vydávají v jídelně během přestávky. Svačinky se podávají včetně nápoje. Školní jídelna zajišťuje také program "Školní mléko" a "Ovoce do škol".


Podmínky pro stravování ve školní jídelně

Stravování ve školní jídelně upravuje Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb.

Každý žák má nárok na jeden oběd v době jeho přítomnosti ve škole. Jídla podávána v rámci školního stravování se konzumují v jídelně.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možno odebrat oběd do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 hodin. Na další dny nepřítomnosti žáka je nutno oběd o d h l á s i t – nejpozději den předem do 13.00. Pokud si strávník oběd neodhlásí, je povinen doplatit náklady na výrobu oběda v plné výši – dle kalkulačního listu.


Ceny stravného

Obědy:
Strávníci  7 – 10 let        27 Kč
Strávníci 11 – 14 let       29 Kč
Strávníci 15 a více let    30 Kč
Cizí strávníci                  64 Kč

Svačinky 16 Kč

Vyhláška 107/2005 Sb. také stanovuje doporučenou spotřebu potravin na jednoho strávníka – průměrně v gramech a jeden den - komodity maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny.

Před započetím stravování vyplní nový žák přihlášku, požádá zástupce ředitele o vydání průkazu ISIC Školák, který bude používat na výdej stravy (cena 250 Kč) a zaplatí stravu. Do doby vydání ISIC karty bude mít náhradní kartu. Stravné se platí zálohově inkasem nebo hotově ve školní jídelně dopředu na následující měsíc.


Výdej obědů

cizí strávníci | 10.45 - 11.15 hodin
žáci a zaměstnanci | 10.25 - 13.15 hodin

Výdej svačin
2. stupeň – 8:35 hodin
1. stupeň – 9:30 hodin


Pokud si strávník zapomene čip, vyzvedne si v kanceláři ŠJ náhradní stravenku. Strávníci se v jídelně chovají ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Created by VrabcakArtStudio | © 2017 Všechna práva vyhrazena