ZŠ KOMENSKÉHO Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Komenského v Bílovci. Naše škola vám nabízí komplexní areál školních budov, dvě tělocvičny, školní hřiště a zahradu s vybavením.

Vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, které nastimuluje nejschopnější žáky, povzbudí a podpoří méně nadané, a tedy zajistí, aby se každé dítě prostřednictvím naší výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.

ČTĚTE VÍCE

Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni pak po třech paralelních třídách. Od šestého ročníku nabízí škola rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal.

V roce 2011 2013 proběhla ve škole v rámci projektů, které byly financovány z prostředků EU, velká modernizace učeben a dalších školních prostor. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů, jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Dále jsou na 2. stupni moderně vybaveny učebny jazyků, učebna chemie a fyziky, přírodopisu a k přednáškám sloužící aula. Změny se dočkala i původní tělocvična a dětem slouží nové šatní skříňky. Všichni učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech a novou sborovnu.V výuce jsou dále využívány i další odborné učebny, které na svou rekonstrukci čekají – učebna dílen a dvě hudebny. Pro zlepšení tělesné kondice máme i velmi dobře vybavenou posilovnu.

Co nabízíme našim žákům během školní docházky?

• jazykové vzdělávání – učíme angličtinu, ruštinu a němčinu
• pečujeme o talentované žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami
• svými metodami a formami práce podporujeme čtenářskou gramotnost
• naši žáci se účastní různých vědomostních a jazykových soutěží, olympiád i výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů
• ve spolupráci s DDM Bílovec podporujeme vznik nových zájmových kroužků
• školní jídelna nabízí možnost zdravého stravování formou obědů i svačinek
• podporujeme plaveckou výuku pro žáky 1. stupně
• adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků k prevenci rizikových forem chování
• lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd
• environmentální výukové programy vedoucí k vnímání a ochraně přírody pro všechny ročníky
• v rámci preventivních programů spolupracujeme s odborníky, pořádáme besedy, přednášky, exkurze…
• organizujeme zajímavé volnočasové aktivity v rámci města Bílovec
• připravujeme různé sportovní, vědomostní i tvůrčí soutěže
• ranní i odpolední pobyt ve školní družině
• rozvoj hudebního a pěveckého nadání v pěveckém sboru Kulišáci
• rozvoj sportovního nadání se zaměřením na fotbal a volejbal ve Školním sportovním klubu ( www.sskbilovec.cz, www.facebook.com/SSKBilovec)

V rámci výuky spolupracujeme:

• s Městskou knihovnou
• s Klubem seniorů
• s Lékárnou Modrá Hvězda
• s městem Bílovec
• s Městskou policií
• s DDM Bílovec
• s okolními školam

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme zaregistrováni v Klubu škol, které čtou…
Jsme účastníky projektu Učíme se podnikat
Pořádáme výměnné pobyty žáků v partnerském městě Bad Neustadt
V rámci zdokonalení se v angličtině se zapojujeme do projektu mezinárodní studentské organizace AIESEC.


PŘIPRAVUJEME AKTUALITY
Co nás čeká tento týden Rozhodnutí ředitelky školy
o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád takto:

9.2.2016
- Ekologický program na budově B - Hájenka
- Den na Karlštejně ve 4.A
- Masopust v Bílovci - společná akce
- 17.30 hod - Schůzka Rady rodičů

10.2.2016
- Biologická olympiáda pro 6. - 9. ročník
Únor
Poděkování
Vedení školy děkuje Radě rodičů, rodičům a přátelům za podporu a organizaci Společenského večírku, jehož celý výtěžek bude opět věnován na aktivity žáků a na financování nadstandardních činností v rámci školy. Jsme si vědomi, jak nám tímto pomáháte!


KNIŽNÍ ZÁHADA Základní škola na Komenského ulici v Bílovci
ve spolupráci s Městskou knihovnou Bílovec
a s Mgr. Zuzanou Pospíšilovou

připravily 5. ročník literární soutěže Bílovecké záhady tentokrát na téma: Knižní záhada

Pravidla literární soutěže:
1. Soutěž je určena pro žáky 4. – 6. tříd.
2. Práce dětí nesmí obsahovat urážky, vulgarismy a další prohřešky vůči dobrým mravům.
3. Příběh musí být originální výtvor žáka psán na PC (nejvýše formát A4).
4. Autor může svou práci dotvořit vlastní ilustrací (není podmínkou).
5. Zaslané práce (nejvýše tři práce z jedné třídy) musí obsahovat vlastní název díla, jméno autora, věk, třídu, školu a školní rok.

Organizační pokyny literární soutěže:
• Uzávěrka literární soutěže je 22. února 2016.
• Práce zašlete v elektronické podobě (Dokument Word) na adresu zastupce1st@zsbkom.cz Mgr. Renatě Mikolašové, zástupkyni ředitele
• Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v Městské knihovně Bílovec

Autorky projektu přejí všem mnoho tvůrčích nápadů!
Copyright © 2006 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3 | všechna práva vyhrazena

Zřizovatel školy, město Bílovec Nastavit jako Domovskou stránku Přidat k oblíbeným stránkám
VrabcakArtStudio, Bílovec